Trang chủ

Quê Hương Phú Thọ

Cộng Đồng tại Séc và TG

Tin Việt Nam, Séc và EU

Tin Hội Phú Thọ

Giới Thiệu Về Hội

Giới Thiệu Về Hội
Điều lệ Hội đồng hương Phú Thọ tại Cộng hòa Séc (12/07/2015)

20.04.2010 09:23

Điều I:Tên gọi và trụ sở  Hội
1.1 .Tên gọi của Hội là:
Hội đồng hương Phú Thọ tại Cộng hòa Séc.
Tên tiếng Séc là:Sdružení vietnamských krajan
ů z provincie Phu Tho v České republice.
Tên viết tắt là: HPT-CZ                                                                                                                                                       1.2.Trụ sở và các địa chỉ
Trụ sở của Hội là: Libušská 319 – Praha 4 – Cộng hòa Séc
Website:
www.phutho.cz, E-mail: donghuongphutho@seznam.cz

HDH Phú Thọ tại CH Séc là tổ chức xã hội  nhằm tập hợp rộng rãi  mọi người có quê quán, cội nguồn, cha mẹ quê gốc ở Phú Thọ, những người sinh ra tại Phú Thọ hoặc có vợ chồng là người Phú Thọ, những người đã từng làm việc ở Phu Thọ hiện nay đang sinh sống học tập và làm việc tại CH Séc.HDH Phú Thọ là thành viên tập thể của Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Điều II: Mục đích của Hội :mục đich của hội là

2.1. Tổ chức các hoạt động nhằm đoàn kết, bảo vệ quyền lợi ,cổ vũ tình đòng hương ,tinh thần thực thi pháp luật  Viêt Nam và Sec  giữa các hội viên.
2.2 .Bảo vệ và phát huy các phong tục, truyền thống văn hóa quê hương. Hàng năm tổ chức  Quốc Giỗ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và gặp mặt Đong Hương Phú Thọ vào dịp cuôi năm.
2.3 tổ chức các hoạt động như giải thể thao, khen thưởng học sinh giỏi , học sinh có thành tích thể thao,văn nghẹ.tổ chức du lịch hàng năm cho hội viên
2.3- Th
ăm hỏi và chia buồn ,vui với các hội viên và gia  đình các hội viên.mất và các cháu xây dựng gia đình.giúp đỡ các trường hợp đặc biệt khó khăn của những hội viên,
2.4- 
Đóng góp  giúp đỡ quê hương Việt Nam ,tỉnh Phú Thọ  (công tác từ thiện, thiên tai…v.v.)


Điều III: Hội viên  và hội phí                                                                                                                                                 

3.1.Hội viên là người có quê quán tại Phú Thọ, có cha, mẹ quê  ở Phú Thọ,  dâu, rể của Phú Thọ,đã từng sống ở Phú Thọ, có mối liên hệ gia đình Phú Thọ đang sống  tại CH Séc.                                                                                                3.2. Tất cả các đối tượng nêu trong phần 1 đều có thể trở thành hội viên sau khi nộp đơn xin gia nhập Hội bằng tiếng Séc hoặc tiếng Việt và đóng tiền Hội phí cho năm đó.
3.3. Quyền hội viên kết thúc khi hội viên thông báo bằng văn bản hoặc bằng lời về việc xin ra khỏi hội (hội phí trong trường hợp này không được trả lại) hoặc không trả hội phí cho năm tiếp theo hoặc hội viên qua đời
3.4.Hội phí hàng năm: - 500,-Kč/năm cho mỗi cá nhân hoặc 1000,-Kč/năm cho mỗi gia đình

Điều IV : Quyền lợi và trách nhiệm  Hội viên : -                                                                                                                                                          4.1 quyền lọi hội viên:                                                                                                                                                                            - Bầu và được bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Hội,
- Tham gia các hoạt động của Hội,
- Được hưởng những quyền lợi vật chất và tinh thần mà Hội tạo nên.
- Xin ra khỏi Hội.
4.2 Trách nhiêm Hội viên :
-
Đóng hội phí đúng thời hạn, mức hội phí do Đại hội quyết định,
- Tham gia tích cực các hoạt động của Hội, củng cố khối đoàn kết của Hội.

Điều V: Các cơ quan của Hội :                                                                                                                                         5.1 các cơ quan của hôi                                                                                                                                                                         - Đại hội,
- Ban chấp hành,
- Ban kiểm tra kinh tế và tài chính,
- Chủ tịch và các phó chủ tịch.
5.2 .
Đại hội hội viên  là cơ quan cao nhất của Hội. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Hội. Ủy viên Ban chấp hành được trúng cử nếu chiếm được hơn nửa số phiếu bầu.Đại hội hội viên diễn ra 4 năm một lần. Trong trường hợp có ít 2/3 số ủy viên Ban chấp hành hoặc một nửa số hội viên yêu cầu, chủ tịch Hội có thể triệu tập Đại hội bất thường.
5.3.Đại hội hội viên có trách nhiệm:
  Bàn bạc và thông qua các hoạt
động của hội kể cả việc hạch toán các vấn đề tài chính và các khoản khác trong thời kỳ đã qua. 
Bàn bạc và thông qua ph
ương hướng hoạt động của hội cho thời kỳ tới kể cả việc sử dụng phần tài chính được giao.
Bầu ban chấp hành, sau đó lập tức ban chấp hành tiến hành bầu chủ tịch, bầu các phó chủ tịch và các thành viên của đoàn chủ tịch, ban kiểm tra.
Bàn bạc các sửa
đổi điều lệ (nếu như Đại hội hội viên yêu cầu) và những việc khác có trong chương trình của đại hội đã được các đại biểu thông qua Ban chấp hành là một tập thể gọn, được bầu 4 năm một lần. Ban chấp hành họp mỗi quý một lần. Số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định.
5.4 Giữa các lần tiến hành đại hội hội viên, Hội sẽ do các cơ quan sau đây điều khiển:                                                                   Ban chấp hành quyết định về mọi vấn đề giữa hai kỳ đại hội và thông báo về những quyết định đó cho Đại hội biết vào phiên họp gần nhất.
 Ban kiểm tra kinh tế và tài chính của Hội chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh tế của Hội. Tổ chức và chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội và các chương trình hoạt động của Hội. Ban này do Đại hội bầu ra, hoạt động độc lập với Ban chấp hành và chịu trách nhiệm trực tiếp với Đại hội.
  Chủ tịch và các phó chủ tịch:  Chủ tịch và các phó chủ tịch do Ban chấp hành bầu trong số ủy viên Ban chấp hành. Số lượng các phó chủ tịch do Đại hội quyết định tùy theo nhu cầu.
  Chủ tịch thay mặt và nhân danh Hội làm việc với bên ngoài, quyết định các vấn đê cấp bách, thông qua Ban chấp hành thông báo với Đại hội về các quyết định đó.
  Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì một trong các phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền thay thế thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch.
 Chủ tịch và các Phó chủ tịch được Ban chấp hành bầu trong thời hạn 2 năm.

Điều VI: Các nguyên tắc kinh tế                                                                                                                                             6.1 Các khoản thu                                                                                                                                                         - Phí hội viên hằng năm:- 800,-Kč/năm cho mỗi cá nhân hoặc  - 1500,-Kč/năm cho mỗi gia đình.
- Các khoản
đóng góp do bà con đồng hương, các cá nhân, các công ty và các tổ chức khác ủng hộ.
6.2 Các khoản chi từ tiền thu 6.1:
- Chi phí hiếu hỉ của các hội viên và ng
ười thân,Thăm hỏi các thành viên ốm đau, bệnh tật, rủi ro, Giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Chi phí khen thưởng ,chi phí đáp lễ khi các hội đoàn bạn mời.
 - Tổ chức các buổi sinh hoạt, hội nghị, các hoạt động khác cho Hội.
 - Hỗ trợ cho các chương trình văn hóa, văn nghệ du lịch, thể thaovà các chương trình cho các cháu thế hệ thứ hai do Hội tổ chức và các hoạt động gây quỹ.
- Và các chi phí khác…
Tất cả các khoản chi
đều phải được sự thống nhất của Ban chấp hành

Điều VII: Khen thưởng và kỷ luật Các hình thức khen thưởng và kỷ luật được áp dụng chung theo các quy định của Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Khen th
ưởng: Hội nghị Ban chấp hành Hội có thể quy định các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các hoạt động cụ thể của Hội và các thành tích của hội viên.
Kỷ kuật hoặc bãi miễn: Những thành viên trong BCH vi phạm Điều lệ của Hội, không hoàn thành trách nhiệm của mình sẽ bị xem xét bãi miễn trước thời hạn.
Những hội viên vi phạm Điều lệ của Hội sẽ bị xem xét kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm.
Việc kỷ luật hoặc bãi miễn phải được 3/4 số ủy viên Ban chấp hành tán thành, trường hợp kỷ luật nặng phải được Hội nghị đại biểu hội viên thông qua.

Điều VIII: Giải thể Hội :Hội được giải thể nếu có 2/3 số hội viên yêu cầu và quyết định của Đại hội bất thường.
 Hội được giải thể sau khi đã báo cáo Đại sứ quán Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Việc giải thể Hội phải
được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của cộng đồng Việt Nam và phải được báo cáo về Ban lãnh đạo Tỉnh Phú Thọ để biết.

Điều IX: Điều khoản cuối cùng Điều lệ này đã được Đại hội lần thứ nhất phê duyệt. Mọi sự thay đổi điều lệ này phải được Đại hội thông qua với số phiếu tuyệt đại đa số của các hội viên có mặt (tức là 2/3 số hội viên có mặt).

Ban chấp hành Hội đồng hương Phú Thọ tại CH Séc
Praha, ngày 25 tháng 4 n
ăm 2010

Tin mới:
Danh sách hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Séc(28/04/2016)
Danh sách Ban chấp hành Hội đồng hương Phú Thọ khóa 2014 - 2018(12/07/2015)
Các tin khác:

 

© 2015 Hội đồng hương Phú Thọ tại CH Séc
® Ghi rõ nguồn "phutho.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này